De North Seas Standard: groei mogelijk maken met standaardisatie

De windsector wil de wapenwedloop van windturbines stoppen. In plaats daarvan willen we ons concentreren op de inzet en industrialisatie van offshore-energiecentrales van wereldklasse. Dit zal resulteren in offshore windparken die op een economisch levensvatbare en sociaal verantwoorde manier worden geproduceerd, geïnstalleerd en geëxploiteerd (d.w.z. ‘people, planet en profit proof’).

Tot nu toe heeft de onbeperkte groei geleid tot technische uitdagingen als gevolg van een verminderd vermogen tot standaardisatie. Deze uitdagingen zijn alleen maar groter geworden door geopolitieke spanningen (grote afhankelijkheid van een beperkt aantal leveranciers voor bepaalde metalen en mineralen) en stijgende kosten (d.w.z. inflatie). De businesscases kunnen verder onder druk komen te staan ​​als de elektriciteitsprijzen beginnen te dalen en de kostenkant nog verder stijgt.

Alle Europese landen met een kustlijn hebben ambitieuze offshore winddoelstellingen voor 2030, 2040 en 2050. Dit vereist exponentiële groei. Standaardisatie is een belangrijke factor om opschaling mogelijk te maken: het vereenvoudigt het productieproces, verbetert de kostenefficiëntie en vermindert de risico’s. Het biedt ook investeringszekerheid en stabiliteit in de toeleveringsketen en stimuleert tegelijkertijd innovatie. Bevrijd van de noodzaak om voortdurend grotere en grotere turbines te ontwikkelen, zouden producenten en partners in de toeleveringsketen hun middelen kunnen heroriënteren op andere prioriteiten, waaronder onderzoek, ontwikkeling en innovatie op gebieden als automatisering van productie- en onderhoudsprocessen, circulariteit, ecologie en cyberveiligheid. Bovendien vereisen de internationale regels voor de luchtvaart dat vliegtuigen boven de 1.000 voet blijven, wat een natuurlijke gelegenheid biedt om de mogelijke overschrijding van deze grens te bespreken.

NedZero stelt voor om voor een periode van (minimaal) 10 jaar een maximale tiphoogte van een windturbine van 1.000 voet in te voeren, gecombineerd met een tipafstand van 25 meter. Dit betekent dat de maximale turbineafmetingen voor minimaal tien jaar zijn vastgelegd. Wij noemen het de 'North Seas Standard'.

Samen hebben de deelnemende landen de mogelijkheid om een ​​markt met een hoog volume en hoge kwaliteit te creëren. Dit zal leiden tot eersteklas offshore windparken (OWF) als het om kwaliteit en economie (energieproductie) gaat. NedZero is ervan overtuigd dat deze standaard een eenvoudige manier biedt om ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen te behalen.

Dit komt omdat de North Seas Standard:

Een gemeenschappelijke norm zal alle Noordzee-/Europese landen in staat stellen om op te schalen, hun binnenlandse offshore-windenergiedoelstellingen te verwezenlijken en schaalvoordelen te benutten.

Om deze standaard vast te stellen doet NedZero de volgende aanbevelingen:

1. Stel samen met de Europese windsector een plan op.

2. Zet dit onderwerp op de internationale agenda, zoals in Brussel en bij de NSEC. Samen met andere (Noordzee)landen kiezen voor deze standaard is een voorwaarde voor succes. Door samenwerking kunnen we andere landen overtuigen en kunnen we elkaar versterken waar nodig.

3. Start een geïntegreerde aanpak om de ecologische omstandigheden in de Noordzee aanzienlijk te verbeteren.

Waarom standaardisatie?

Een standaard opgelegd door de Europese overheden, in samenspraak met de windsector, biedt veel voordelen:

De North Seas Standard
NedZero stelt voor de North Seas Standard de volgende specificaties voor:

Maximale tiphoogte: 300 meter | 305 meter
NedZero heeft ervoor gekozen de bestaande maximale tiphoogte te handhaven, met dien verstande dat de bestaande tipafstand van 25 meter van kracht blijft.

Minimale tipafstand: 25 meter
NedZero heeft ervoor gekozen de bestaande minimale tipafstand van 25 meter te handhaven.

Minimaal geïnstalleerd vermogen per fundering: 14 MW
Normalisatie begint met de zoektocht naar het meest efficiënte ontwerp, gebaseerd op onder meer de levenscycluskosten, de ecologische impact en de toeleveringsketen. Om te voorkomen dat de ondergrens bij iedere windtender verschuift, stellen wij voor om tevens een vaste ondergrens per fundering vast te stellen: 14 MW. Dit sluit aan bij de technologie die momenteel de supply chain ondersteunt en kan worden geïnstalleerd bij huidige schepen. Het voorkomt overmatig heien van monopiles en beperkt onnodige verstoring van zeezoogdieren. Ook is het van belang in relatie tot het aantal turbineposities (meer windturbines betekent meer posities).

Er is voor gekozen om geen aanvullende limiet voor de minimale rotordiameter op te nemen. Dit om de supply chain zoveel mogelijk ruimte te geven voor innovatie en om een ​​gezonde business case te behouden. De IJVER NRD gaat uit van 15 MW turbines. Hierdoor kunnen we de huidige generatie turbines niet gebruiken, maar is het ook wenselijk om de huidige generatie niet op voorhand uit te sluiten. Op deze manier kan de doorontwikkeling van bestaande turbineplatforms direct van start gaan, met alle voordelen van dien. Hierdoor hebben ontwikkelaars de keuze tussen de huidige generatie turbines en nieuwe generaties tot circa 20MW die binnen de norm vallen.

Looptijd

NedZero stelt voor de looptijd vast te stellen op tien jaar; van vandaag tot 2037 (startdatum van de exploitatie). Hierdoor ontstaat een voldoende lange periode, te beginnen met IJVER Alpha en Beta. De looptijd moet lang genoeg zijn om met name infrastructuurinvesteringen (installatieschepen en havens) te rechtvaardigen.

Evaluatie

Wij adviseren een evaluatiemoment in 2028: 10 jaar voordat de norm afloopt. Zo kan de standaard, indien nodig, op basis van nieuwe inzichten tijdig worden aangepast of uitgebreid. De evaluatie vindt plaats op basis van technologische ontwikkelingen, ecologie en het internationale speelveld. Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de norm, dan kunnen leveranciers van windturbines en bedrijven in de logistieke keten zich daar tijdig op voorbereiden. Het is niet mogelijk om de norm vóór 2037 aan te passen of los te laten. Dit is nadelig voor partijen in de sector. Voorkomen moet worden dat partijen hierdoor op enigerlei wijze in de problemen komen.

Belangrijkste succesfactor: Internationale context

Om standaardisatie te laten werken, zijn er belangrijke randvoorwaarden die het succes bepalen. Als ze niet op de juiste manier wordt aangepakt en geïmplementeerd, kan dit inherente risico's met zich meebrengen.

Het is van cruciaal belang dat een grote groep landen de North Seas Standard overneemt. Uiteindelijk geldt dat hoe meer landen aan deze standaard deelnemen, hoe groter de voordelen zijn. Daarom roept NedZero de Nederlandse overheid op om deze standaard te promoten, onderschrijven en verspreiden binnen de NSEC, EU en andere internationale verenigingen.

NedZero pleit voor een brede introductie van de Noordzeestandaard in Europees verband. In een scenario waarin slechts enkele of één land ervoor kiezen om de maximale tiphoogte te beperken, lopen de landen die de standaard adopteren verschillende risico's. Het is daarom van cruciaal belang om de Noordzeenorm in ieder geval binnen de Noordzeelanden toe te passen. Hiermee zou een belangrijke zorg van de Nederlandse windsector worden weggenomen, namelijk dat de Nederlandse markt door standaardisatie minder aantrekkelijk wordt. Dit zou ook kunnen gebeuren als het aantal landen zeer beperkt is. Andere risico’s die verband houden met de internationale context worden hieronder toegelicht.

Ondermaatse haveninfrastructuur
Als deze standaard alleen in bijvoorbeeld Nederland wordt overgenomen, brengt dit het risico met zich mee dat er voor andere markten steeds grotere turbines worden ontwikkeld. De Nederlandse haveninfrastructuur wordt ook gebruikt voor installatie in andere markten, zoals Duitsland. Als de Duitse markt niet meedoet aan standaardisatie, maar Nederland wel, bestaat het risico van onderdimensionering van de haveninfrastructuur, waardoor Nederlandse havens niet langer kunnen worden gebruikt als basis voor installatie elders.

Zwakkere business case
Als de norm eenzijdig wordt toegepast, bestaat het risico dat projecten in Nederland een structureel slechtere business case hebben dan projecten in het buitenland, omdat grotere turbines lagere genivelleerde elektriciteitskosten (LCOE) kunnen hebben. Hierdoor zouden ontwikkelaars in markten die de Noordzeestandaard hebben aangenomen minder financiële ruimte hebben om te investeren in andere kwalitatieve verbeteringen aan een windpark, of zouden ze kunnen besluiten om zich helemaal niet in Nederland te ontwikkelen.

Ons doel is om een ​​enorme markt te creëren met meer innovatieve en goedkopere gestandaardiseerde windturbines. Het slagen in het realiseren van ambitieuze doelstellingen en tegelijkertijd het verlagen van de LCOE.

Productie turbinefabrikanten
Een andere vraag is of turbinefabrikanten productiefaciliteiten voor kleinere turbines alleen voor de Nederlandse markt zullen aanhouden, als er op andere markten geen vraag meer naar deze turbines is. Het risico bestaat dus dat er geen geschikte turbines voor de Nederlandse markt beschikbaar zijn. Het schept ook onzekerheid over de vraag of ketenpartners schaarse overgedimensioneerde capaciteit, zoals overgedimensioneerde installatieschepen, zullen willen inzetten voor de Nederlandse markt, waar ondergedimensioneerde turbines worden geïnstalleerd. Dit alles maakt een grote coalitie van landen een must voor het aanpassen van de North Seas Standard.

Belangrijkste succesfactor: Ecologie

Er wordt aangenomen dat grotere windturbines en turbines met een grotere minimale tipafstand bijdragen aan lagere negatieve ecologische gevolgen (bijvoorbeeld een lager aanvaringsrisico voor vogels). Daarom zou het standaardiseren en beperken van de grootte van turbines tot 300 meter het vermogen van de windsector om binnen ecologische grenzen te groeien kunnen beperken, als er geen alternatieve maatregelen beschikbaar komen.

Beperkingen op de afmetingen van turbines worden grotendeels bepaald door ecologische overwegingen. Een grotere puntspeling en een grotere rotordiameter (als gevolg van een hogere maximale punthoogte) minimaliseren bijvoorbeeld de impact op vogelpopulaties.

Dit geeft nog een reden voor een gezonde ecologie. Voor de zekerheid op lange termijn is het ook vereist dat de minimale tipspeling vast blijft. Bovendien vereist het aanpakken van ecologische uitdagingen grootschalige holistische actie. Bijvoorbeeld langetermijnplanning van de mariene ruimte, internationale samenwerking en het in aanmerking nemen van de som van de negatieve effecten op alle gebruikers van de Noordzee. Er moet ook rekening worden gehouden met de kosteneffectiviteit van eventuele maatregelen. Last but not least heeft de impact van de klimaatverandering ook gevolgen voor de mariene ecologie.

Tenslotte
De windsector is een groot voorstander van een Europese standaard zoals voorgesteld om de windsector gezond te houden en zo klimaat- en andere sociale doelen te bereiken. Het mitigeren van de risico's, met betrekking tot de internationale context en ecologie, is van cruciaal belang voor het succes van deze standaard en zou daarom een ​​belangrijk onderdeel moeten vormen van het pakket aan noodzakelijke acties.

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer